17 maja 2021

Czas pracy kierowcy – jakie mogą być konsekwencje za przekroczenie limitów?

Jednym z podstawowych obowiązków firm transportowych jest rozliczanie czasu pracy kierowców. Osoby zatrudnione na tym stanowisku nie mogą przekraczać ustawowych limitów dobowych i tygodniowych. Za ich naruszenie grożą określone sankcje administracyjne i finansowe. Jak pokazują liczne badania, najlepszym sposobem na redukcję niepożądanych zachowań w sferze usług przewozu osób i rzeczy jest szkolenie. Kary za łamanie przepisów są bardzo dotkliwe. Warto zatem poznać taryfikator mandatów i wiedzieć jakie konsekwencje grożą z tego tytułu zarówno kierującym pojazdami, jak i przewoźnikom. Dowiesz się tego z poniższego artykułu. Sprawdź!

Istota i znaczenie przestrzegania limitów czasu pracy kierowców

Kwestia czasu pracy kierowców na obszarze Unii Europejskiej oraz jego ewidencja i rozliczanie uregulowane są w rozporządzeniach i dyrektywach. Określenie norm godzinowych i dobowych wykonywania zadań w transporcie ma przede wszystkim trojakie cele:

  • ujednolicenie przepisów prawa krajowego – dla umożliwienia jednolitego egzekwowania przez służby kontrolne działające w UE,
  • zapewnienie właściwych warunków zatrudnienia kierującym,
  • eliminację z ruchu przemęczonych kierowców.

Nadrzędnym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transportu samochodowego i samych uczestników ruchu drogowego.

Normy i limity czasu pracy kierowców

Zgodnie z polskimi regulacjami czas pracy kierowcy (Art.11) nie może przekraczać 8h na dobę i 40h w 5-dniowym tygodniu wykonywania obowiązków służbowych – w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.  (Art. 13) co do zasady po 6 godzinach osobie kierującej pojazdem mechanicznym przysługuje przerwa na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut.

W każdej dobie kierującemu przysługuje prawo do co najmniej 11h nieprzerwanego odpoczynku, (Art.14) a w tygodniu limit ten wynosi minimum 35h. Polskie prawo zna także termin dyżuru poza normalnym rozkładem czasu pracy. Pod tym pojęciem rozumie się okres, w którym pracownik pozostaje w gotowości do realizacji swoich zadań wynikających z umowy o zatrudnienie.

Art. 21. W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie przekraczać 10 godzin w danej dobie.

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna, ale ich maksymalna liczba w ciągu roku kalendarzowego wynosi 260h.

Odpowiedzialność przewoźnika

Przewoźnik jest zobligowany zorganizować pracę w taki sposób, by zatrudnieni mogli przestrzegać przepisów prawa. Pracodawca wydaje zatem odpowiednie polecenia, informując o obowiązujących normach, sporządza harmonogram zadań i odpoczynku, prowadzi ewidencję rejestrującą czas pracy kierowców oraz przeprowadza regularne kontrole w tym zakresie. W poniższej tabeli przedstawiamy wybrane przykłady naruszeń oraz wysokość grożącej za nie grzywny.

Wybrane kategorie naruszeń i konsekwencje dla przewoźnika

Rodzaje naruszeńWysokość kary pieniężnej (zł)
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy1000
Brak harmonogramu okresów zatrudnienia obejmującego wszystkie aktywności osoby kierującej2000
Fałszowanie dokumentacji8000

Notoryczne wykroczenia firm transportowych dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców mogą skutkować cofnięciem licencji na wykonywanie usług.

Naruszenie przepisów przez kierowców

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów z zakresu limitów dobowych i tygodniowych prowadzenia pojazdów mechanicznych spoczywa także na kierowcach. Wysokość grzywny – w zależności od rodzaju wykroczenia – może wynosić od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych, co przybliżamy w poniższej tabeli.

Konsekwencje dla kierowcy – wybrane naruszenia i wysokość kary

Rodzaje naruszeńWysokość kary pieniężnej (zł)
Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 1 godziny50
Wykonywanie przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym tachografem1000
Używanie karty innego kierowcy2000

Brak przestrzegania regulacji prawnych dotyczących czasu pracy jest zatem dla kierowców bardzo kosztowny.

Szkolenie to skuteczne remedium na unikanie kar za przekroczenie limitów

Nieprzestrzeganie limitów pracy kierowców może mieć o wiele poważniejsze skutki niż otrzymanie grzywny. Efektem braku dostatecznego odpoczynku jest mniejsza sprawność kierującego, a to stanowi jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Przepisy regulujące te kwestie przyczyniają się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drogach. Również ewidencja dokumentująca okres wykonywania czynności w ramach przewozu drogowego musi być – pod groźbą kary pieniężnej – prowadzona w odpowiedniej formie. Wielu naruszeniom można zapobiec poprzez profesjonalne szkolenie obejmujące tematyką czas pracy kierowców. Skorzystaj z naszych kursów i poznaj najważniejsze informacje!