17 maja 2021

Dlaczego należy rozliczać czas pracy kierowców?

Każdy podmiot zatrudniający osoby – niezależnie od rodzaju i charakteru prowadzonej działalności gospodarczej – zobligowany jest do zarządzania różnymi sprawami kadrowymi. Kwestie te oprócz prowadzenia kartotek osób zatrudnionych, regulaminów, urlopów czy szkolenia pracowników obejmują również rozliczanie okresu zatrudnienia. Obowiązki te dotyczą także przedsiębiorców działających w branży transportu drogowego. Z tego artykułu dowiesz się, co to jest czas pracy kierowców, jakie są warunki i zasady jego ewidencjonowania oraz które formy rejestrowania czynności można wykorzystać. Zapraszamy do lektury!

Czas pracy kierowców – istota, pojęcie, zakres

Pod tym pojęciem należy rozumieć okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. W przypadku kierowców w transporcie samochodowym jest to czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, który obejmuje wszelkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego. W szczególności dotyczy to:

 1. prowadzenia i obsługi pojazdów, naczep i przyczep,
 2. załadowywania i rozładowywania towaru oraz sprawowania przez kierowcę nadzoru,
 3. realizacji zadań spedycyjno-logistycznych,
 4. wykonywania niezbędnych formalności administracyjnych (np. odebranie delegacji służbowej),
 5. tankowania paliwa,
 6. udziału w kontroli drogowej,
 7. udzielania pomocy dla osób podróżujących przy wsiadaniu i opuszczaniu środka transportowego,
 8. działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób, rzeczy i samego pojazdu mechanicznego.

Dla rozliczania czasu pracy kierowcy przyjmuje się, że doba stanowi 24 kolejne godziny, natomiast tydzień to 7 następujących po sobie dni kalendarzowych.

Ewidencja czasu pracy kierowców – charakter i ogólne zasady prowadzenia

W sensie formalno-prawnym ewidencja czasu pracy kierowców stanowi dokument prywatny przedsiębiorstwa zawierający określone informacje dotyczące rzeczywistego stanu rzeczy. Podstawowym celem jej prowadzenia jest – zgodnie z brzmieniem art. 149 Kodeksu Pracy – prawidłowe ustalenie poziomu wynagrodzenia i innych świadczeń pracowników. Oznacza to, że w tym specjalnym rejestrze powinny zostać uwzględnione wszystkie zdarzenia związane z realizacją obowiązków służbowych osoby zatrudnionej w danym okresie.

Przepisy prawa regulują tylko w sposób ogólny wygląd ewidencji, nie wprowadzając przy tym jednolitego wzoru takiego dokumentu. Decyzja o kształcie takiej karty czasu pracy należy zatem do przedsiębiorców. Dokumentacja stanowi części pracowniczych akt, więc dotyczą jej również reguły przechowywania, wydawania kopii lub też elektronizacji.

Ewidencja musi być prowadzona odrębnie dla każdego zatrudnionego bez względu na zajmowane stanowisko w firmie, staż zatrudnienia czy charakter wykonywanego transportu (przewóz osób, towarów przemysłowych czy rolno-spożywczych). Grupa zawodowa przewoźników drogowych w Polsce doczekała się szczególnej regulacji prawnej w postaci ustawy o czasie pracy kierowców.

Ewidencja czasu pracy kierowców – jakie formy?

Polskie prawodawstwo przewiduje kilka form prowadzenia ewidencji, które rejestrują czas pracy kierowców wykonujących swoje obowiązki w ramach świadczenia transportu osób lub towarów. Wśród nich są:

 1. zapisy na tzw. wykresówkach,
 2. wydruki informacji z karty pracy i cyfrowego tachografu lub pliki danych pobrane z tych materiałów,
 3. inne dokumenty i rejestry potwierdzające czas i rodzaj wykonywanych czynności.

Właściciele przedsiębiorstw świadczących usługi przewozu osób lub rzeczy prowadzenie ewidencji mogą powierzyć swojemu pracownikowi (np. spedytorowi, księgowej). Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego specjalizującego się w zakresie doradztwa transportowego, który organizuje również szkolenia obejmujące m.in. rozliczanie czasu pracy kierowców.

Rozliczanie czasu pracy kierowców – jako obowiązek przewoźników drogowych

Działalność przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku usług transportowych regulowana jest szeregiem różnych przepisów. Ich treść wskazuje zarówno na uprawnienia, jak i określone obowiązki, nakazy i zakazy. Te akty normatywne zobowiązują przewoźników do prowadzenia specjalnej ewidencji, w której udokumentowane jest rozliczanie czasu pracy kierowców.

Zdaj się na ekspertów!

Obowiązek ewidencji ma charakter powszechny, co oznacza, że dotyczy wszystkich firm niezależnie od wielkości, profilu biznesowego, rodzaju przyjętego systemu wynagradzania czy formy organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę – zapraszamy na nasze kompleksowe szkolenie. Oferujemy kursy stacjonarne i online. Wykorzystujemy nowoczesne materiały edukacyjne. Zachęcamy również do skorzystania z usług rozliczania czasu pracy. Skontaktuj się z nami!