Od zachowania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, które dotyczą tak istotnych kwestii jak rozliczanie czasu pracy kierowców zależy zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność w wykonywaniu przez kierowców obowiązków. Niestosowanie się do rygorystycznych norm jest nie tylko potencjalnie niebezpieczne dla kierowców i innych użytkowników dróg, ale naraża firmę na dotkliwe i ściśle egzekwowane kary ze strony organów kontrolnych. Nie zawsze niestosowanie się do przepisów wynika ze złej woli, często jest to po prostu niewiedza albo niedostateczna świadomość zmian, którym podlegają przepisy. Problemem może być również stosowanie nieodpowiednich metod, na podstawie których realizuje się rozliczanie czasu pracy kierowców.

Metody rozliczania czasu

Kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców opisane zostały szczegółowo w ustawie o czasie pracy kierowców. Zgodnie z jej zapisami rozliczanie czasu pracy odbywa się na podstawie ewidencji prowadzonej w formie: zapisów na wykresówkach, plików pobranych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego, wydruków z danych karty kierowcy i tachografu cyfrowego, a także innych dokumentów, które stanowią potwierdzenie czasu pracy oraz wykonywanych czynności, jak i rejestrów opracowywanych na bazie wyżej wspomnianych dokumentów.

Metody rozliczania czasu są uregulowane m.in. w w/w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. – jednak mogą one nastręczać pewnego rodzaju trudności interpretacyjnych, szczególnie jeśli kierowcy są zatrudniani w różnych systemach i na różnych zasadach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży – skutecznie doradzamy w tej istotnej w kwestii, tak by Twoja firma nie była narażona na negatywne skutki ewentualnych pomyłek. W tym celu prowadzimy również specjalne kursy, których przedmiotem jest rozliczanie czasu pracy kierowców.

Kursy z rozliczania czasu pracy kierowców

Szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców obejmują poniższe zagadnienia:

 • Odpowiedzialność przewoźnika, osoby zarządzającej transportem i kierowcy za naruszenia norm czasu prac, postoju oraz stosowania urządzeń rejestrujących
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania kierowców
 • Sankcje wynikające za naruszenia stwierdzone przez służby kontrolne (załączniki do ustawy oraz taryfikator mandatowy)
 • Właściwa interpretacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. Przedmiot regulacji i zakres stosowania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006r.
 • Odpoczynki dzienne i tygodniowe, przerwy podczas jazdy ciągłej
 • Normy okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków. Okresy rozliczeniowe w poszczególnych systemach czasu pracy
 • Kierowca jako pracownik – praca kierowcy w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta; prowadzenie pojazdów w załodze dwuosobowej
 • Ewidencja czasu pracy kierowców
 • Praca, dyżur, gotowość do pracy oraz pozostawanie w dyspozycji
 • Możliwość odstąpienia od stosowania przepisów (art. 12 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r.)
 • Czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy

Prowadzimy szkolenia metodą interakcji – kurs wyposaża osoby uczestniczące w szkoleniu nie tylko w wiedzę teoretyczną. Mogą one również uczestniczyć w panelu dyskusyjnym, zadawać pytania, analizować przykłady – aktywnie włączać się w przebieg kursu, którego celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości zagadnień prawnych związanych z prawidłowym rozliczaniem czasu pracy kierowców.

Skontaktuj się z nami