Od zachowania wszystkich obowiązujących norm i przepisów, które dotyczą tak istotnych kwestii jak rozliczanie czasu pracy kierowców zależy zarówno bezpieczeństwo, jak i efektywność w wykonywaniu przez kierowców obowiązków. Niestosowanie się do rygorystycznych norm jest nie tylko potencjalnie niebezpieczne dla kierowców i innych użytkowników dróg, ale naraża firmę na dotkliwe i ściśle egzekwowane kary ze strony organów kontrolnych. Nie zawsze niestosowanie się do przepisów wynika ze złej woli, często jest to po prostu niewiedza albo niedostateczna świadomość zmian, którym podlegają przepisy. Problemem może być również stosowanie nieodpowiednich metod, na podstawie których realizuje się rozliczanie czasu pracy kierowców.

Metody rozliczania czasu

Kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy kierowców opisane zostały szczegółowo w ustawie o czasie pracy kierowców. Zgodnie z jej zapisami rozliczanie czasu pracy odbywa się na podstawie ewidencji prowadzonej w formie: zapisów na wykresówkach, plików pobranych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego, wydruków z danych karty kierowcy i tachografu cyfrowego, a także innych dokumentów, które stanowią potwierdzenie czasu pracy oraz wykonywanych czynności, jak i rejestrów opracowywanych na bazie wyżej wspomnianych dokumentów.

Metody rozliczania czasu są uregulowane m.in. w w/w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. – jednak mogą one nastręczać pewnego rodzaju trudności interpretacyjnych, szczególnie jeśli kierowcy są zatrudniani w różnych systemach i na różnych zasadach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży – skutecznie doradzamy w tej istotnej w kwestii, tak by Twoja firma nie była narażona na negatywne skutki ewentualnych pomyłek. W tym celu prowadzimy również specjalne kursy, których przedmiotem jest rozliczanie czasu pracy kierowców.

Dlaczego tak ważne jest rozliczanie czasu pracy kierowcy?

Zgodnie z Ustawą o czasie pracy kierowców, przedsiębiorca dla każdego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy powinien tworzyć ewidencję czasu pracy. Według art. 25. 1. tej ustawy ewidencję należy prowadzić w formie:

  • zapisów na wykresówkach,
  • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności,
  • rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

Rozliczanie czasu pracy kierowcy zatrudnionego w firmie transportowej jest więc podstawowym elementem prowadzenia dokumentacji.

Co powinno zawierać rozliczenie czasu?

Rozliczenie powinno obejmować pracę w poszczególnych dobach roboczych, w tym w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także:

  • dyżury,
  • urlopy,
  • zwolnienia od pracy,
  • inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
Skontaktuj się z nami