Poprzez określenie „czas pracy kierowców” rozumie się nie tylko okres jazdy, ale ogół wszystkich wykonywanych obowiązków w transporcie drogowym. Obliczanie i rozliczanie czasu pracy kierowcy jest złożonym i skomplikowanym zagadnieniem, dlatego warto zapewnić sobie profesjonalne doradztwo Wielkopolska, które pozwoli uniknąć negatywnych skutków kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego oraz pozostałych podmiotów.

Co jest, a co nie jest czasem pracy kierowców?

Na czas pracy składają się wszystkie czynności, wykonywane w ramach stosunku pracy nawiązanego z firmą transportową. Oprócz prowadzenia pojazdu będą to również sprawy związane z załadunkiem i rozładunkiem, wykonywanym osobiście lub powierzonym osobom trzecim, ale nadzorowanym przez kierowcę, obsługa naczep i pojazdów, zadania spedycyjne i formalne, zapewnienie bezpieczeństwa przewozu lub utrzymanie czystości i porządku w pojeździe, czy nadzorowanie i udzielanie pomocy pasażerom wsiadającym i wysiadającym z samochodu. Rozliczanie czasu pracy kierowcy obejmuje również jego gotowość do wykonania obowiązków służbowych, których precyzyjne określenie nie jest możliwe do oceny przed wyjazdem (np. załadunki i rozładunki towarów), a także regulaminową, 15-minutową. Jeżeli kierowca nie wykonywał działalności podczas pełnienia dyżuru, korzystał z nieusprawiedliwionego postoju w trakcie jazdy lub z nieprzerwanego, dobowego odpoczynku, czynności tych nie zalicza się do czasu pracy.

Usługa rozliczania czasu pracy kierowców

Ile może pracować kierowca?

Przestrzeganie prawidłowego czasu pracy przez kierowców jest gwarancją bezpieczeństwa na drodze.

Kierowców oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwem zapraszamy na szkolenia z czasu pracy kierowcy.

Profesjonalne rozliczanie czasu pracy kierowców

W naszej firmie analiza czasu pracy kierowców i rozliczanie kierowców należy do obowiązków ekspertów z zakresu transportu międzynarodowego oraz krajowego pracujących na najnowszym, regularnie aktualizowanym programie rekomendowanym przez PIP oraz ITD. W ramach współpracy z naszymi klientami oferujemy Państwu usługi rozliczania czasu pracy oraz szkolenia kierowców i kursy, które przygotują firmę i jej pracowników do samodzielnego realizowania tej czynności. Podczas współpracy z firmą doradczą Andrzeja Pilarczyka otrzymują Państwo materiały niezbędne do prawidłowej ewidencji przepracowanych godzin wynikające z art. 25 ustawy, w skład której wchodzą: godziny planowanej i wykonywanej pracy, nadgodziny, godziny nocne, dyżury, dni wolne, niedziele i święta. Znaczenie ma także kwestia taka jak płaca minimalna. Wraz z regulaminem wynagrodzenia kierowcy, przygotujemy dla Państwa wymagane zaświadczenia dotyczące udzielania czasu wolnego oraz podsumowanie okresu rozliczeniowego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży – skutecznie doradzamy w kwestii form zatrudnienia oraz liczenia wynagrodzeń, tak by Państwa firma nie była narażona na negatywne skutki ewentualnych pomyłek za niewłaściwe rozliczenia czasu pracy kierowców czy w przypadku, gdy płaca minimalna jest zbyt niska.

Czas pracy kierowców – rozliczanie

Przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem przewozu drogowego są zobligowane do przestrzegania licznych przepisów, które regulują ich działalność. Na różnym poziomie – np. krajowym, unijnym czy międzynarodowym – wprowadza się je w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób zarówno pracujących w branży transportowej i realizujących przewozy regularne bądź tylko okresowe, jak i innych uczestników ruchu. Dotyczą one m.in. ewidencji czasu pracy kierowców, a ich założeniem jest zagwarantowanie pracownikowi bezpośrednio odpowiedzialnemu za dostarczanie ładunku maksymalnie bezpiecznych warunków prowadzenia pojazdu.

Na czym polegają i z czym się wiążą regulacje dotyczące czasu pracy kierowców?

Aktem prawnym obligującym przedsiębiorstwa przewozowe do prowadzenia ewidencji obejmującej czas pracy kierowców i pozwalającej na jego rozliczanie jest rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z 10.12.2018 r. Na tworzoną przez właścicieli firm transportowych dokumentację składa się wykaz:

 • dokładnych godzin rozpoczęcia i zaprzestania wykonywania obowiązków zawodowych,
 • dni wolnych i nieobecności,
 • łącznej ilości godzin przepracowanych przez kierowcę wraz z nadliczbowymi,
 • wykonanych dyżurów wraz z ich lokalizacją oraz godzinami rozpoczęcia i zakończenia,
 • godzin przepracowanych przez osoby młodociane wykonujące czynności, które są w ich przypadku zabronione, ale odbywają się w ramach przygotowania do zawodu.

Dokładne wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji są zawarte w ustawie z 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców. Artykuł 25 daje przedsiębiorcy następujące możliwości w tym zakresie:

 • archiwizacja danych na wykresówkach,
 • zastosowanie danych z karty kierowcy i tachografu – zarówno w formie papierowych wydruków, jak i plików cyfrowych,
 • rejestry powstałe na bazie wyżej wymienionej dokumentacji,
 • innego rodzaju dokumentacja, która stanowi wykaz czasu pracy kierowcy i pozwala na jego rozliczanie.

Omawiana ustawa nakłada na przewoźników także obowiązek ewidencjonowania absencji pracowników na specjalnych kartach, na których trzeba wykazać liczbę i typ nieobecności.

Wszystkie podane powyżej regulacje dotyczą kierowców, którzy pozostają z pracodawcami w stosunku pracy, podczas gdy spod wykazu godzinowego wyjęte są osoby objęte zadaniowym czasem pracy oraz uzyskujące ryczałt za nadgodziny bądź za wykonywanie obowiązków zawodowych nocą. Jednocześnie trzeba pamiętać, że również do takich kierowców wciąż odnosi się obowiązek prowadzenia ogólnej ewidencji.

Kierowcy prowadzący jednoosobową działalność

A co z kierowcami, którzy wykonują przewóz, lecz bez nawiązania stosunku pracy z żadną firmą? Chodzi przede wszystkim o przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przewoźników indywidualnych wykonujących zlecenia transportowe na rzecz innych osób i podmiotów. Otóż ich również obowiązuje wymóg ewidencjonowania czasu pracy – przedsiębiorcy powinni robić to we własnym zakresie, a w przypadku przewoźników realizujący zlecenia odpowiedzialność za rozliczenia ponosi zleceniodawca.

Prowadzenie ewidencji jest dość wymagające, dlatego warto pamiętać o określonych zasadach i unikać często powtarzających się błędów, do których można zaliczyć m.in.:

 • nieuwzględnianie w wykazie nadgodzin,
 • brak ewidencji pojedynczych godzin pracy odbywających się w porze nocnej,
 • nieoznaczanie typów dni wolnych,
 • nieprowadzenie wykazu na bieżąco i uzupełnianie go z opóźnieniem.

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy – o czym jeszcze pamiętać?

Ważne pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, prowadząc ewidencję czasu pracy kierowców i odpowiadając za jego rozliczanie, dotyczy również działań niewliczanych do wykazu. Jakie czynności można w nim pominąć? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, są to m.in. dyżury, w ramach których pracownik był zwolniony od wykonywania obowiązkowych zawodowych. Poza zasięgiem ewidencji pozostaje ponadto dowolna liczba godzin nieusprawiedliwionych postojów i dobowego nieprzerwanego odpoczynku, a także każda wynikająca ze szczególnych sytuacji przerwa, która trwa maksymalnie 5 godzin w ciągu doby.

Ponieważ rozliczanie i ewidencjonowanie godzin przepracowanych przez osoby prowadzące pojazdy to obowiązek wynikający z przepisów prawnych, osoby odpowiedzialne za wykonywanie i nadzorowanie tej czynności powinny na bieżąco śledzić wszelkie zmiany legislacyjne, które jej dotyczą. Należy mieć także świadomość, że za nieprzestrzeganie aktualnych regulacji organy nadzorujące mogą nałożyć na przewoźnika wysokie grzywny. O jakie kary chodzi i jaka może być ich wartość? To zależy od rodzaju i skali naruszenia. Przykładowo, ponadnormatywny czas pracy kierowcy w ciągu doby może się wiązać z mandatem w wysokości 100 zł za każdą godzinę, a tygodniowego – 50 zł. Krótko mówiąc, im poważniejsze i dłużej trwające naruszenie, tym wyższa grzywna może zostać nałożona.

Kto jest zobligowany do zapłacenia kosztów kary nałożonej przez policję czy Urząd Transportu Drogowego za nieprawidłowego rozliczenie czasu pracy? Jeżeli naruszenie zostanie stwierdzone w trakcie podróży, grzywnę otrzyma kierowca. Z kolei w razie wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa odpowiedzialność ponosi jego właściciel.

Rozliczanie czasu pracy kierowców  — cennik

Nasze usługi z zakresu doradztwa i prowadzenia szkoleń z obszarów, takich jak: czas pracy kierowcy, czy wypełnianie karty kierowcy, zapraszamy do współpracy klientów chcących poszerzyć swą wiedzę o czasie pracy z całej Polski. Odpowiednio dostosowujemy materiał do wiedzy szkolonych pracowników. Korzystamy w nowoczesnych materiałów edukacyjnych oraz pomocy multimedialnych. W ten sam sposób podchodzimy do wyceny za przeprowadzane audyty i szkolenia. Dysponujemy także najnowszym, odpowiednio dopracowanym programem do rozliczania czasu pracy kierowcy prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą.